بیست و دومین کنگره سه ساله انجمن بین المللی روابط عمومی با حضور ۴۰۰ نفر از صاحب نظران روابط عمومی در شهر مونترال مورخ ۲۳ الی ۲۶ ۱۳۹۷ با موضوع: “غلبه بر چالشهای جهان پر آشوب” برگزار خواهد شد. ارتباطات استراتژیک باید تکامل یابد و با چالشهای پر آشوب کنونی مبارزه شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر ادرس وب سایت زیر مراجعه شود:

http://sqprp.ca/ipra2018montreal