به گزارش پرنا به نقل از رسالت، امروزه ازروابط عمومی به عنوان “هنرهشتم” یادمی‌شود.درساختارسازمانی،دانشی است که به وسیله آن سازمان‌هاآگاهانه مى‌کوشندبه مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنندتابتوانند،تفاهم وپشتیبانی لازم جهت توسعه نقش وتاثیرسازمان مربوطه رابدست آورند.

علم و فن  و هنردر روابط عمومی

فعالیتی که روابط عمومی انجام می‌دهددریک کلمه “ارتباط” ازدیدگاه نظری “علم” ازجنبه عملی واجرایی”فن”

وازجنبه خلاقانه وزیبایی شناختی “هنر” است.

معاونت برون‌مرزی رسانه ملی به لحاظ حوزه مسئولیت وجامعه هدف بادیگربخش‌های صداوسیماتفاوت دارد

وحتی دربرخی اززمینه قابل مقایسه نیست وانتقال پیام جمهوری اسلامی وهدایت افکارعمومی درخارج ازمرزها،

وظیفه ای است که درهیچ نهادوسازمانی جزءمعاونت برون‌مرزی صداوسیما تعریف نشده است.

این حوزه بایدبرای مخاطبانی پیام تولیدکندکه معمولایاشناخت درستی ازایران ندارند یاتحت تاثیرپروپاگاندای

ضدایرانی-اسلامی قرارگرفته اندلذارسانه های زیرمجموعه معاونت برون‌مرزی بایدتلاش مضاعفی رابرای انعکاس

واقعیت‌ها انجام دهند واین مهم بدون همکاری نهادهای مختلف حاکمیتی وحکومتی میسرنمی‌شود.

بسترهمکاری ومعرفی رسانه ها

دراین میان نقش روابط عمومی این معاونت برای ایجادبسترهمکاری ومعرفی رسانه های این معاونت به نهادهای موثرو

مرتبط بسیارحائز اهمیت می‌گردد.

لذاروابط عمومی برون‌مرزی،سه هدف عمده،آشنایی بخشی به محیط ازعملکرددرونی،دریافت بازخ

وردمحیط ازاین آشنایی بخشی وتوسعه ارتباط این دوبخش رادنبال می‌کند.

روابط عمومی باشناخت دقیق اولویت‌های سازمان ومعاونت مربوطه بایدفضاهای جدیدفعالیت و

همکاری هاراشناسایی کندواکنون باتوجه به واقعیت روزسپهر رسانه وتحولات برون‌مرزی،ایجادارتباطات برون معاونتی

قوی وگسترده باسایرنهادهاورسانه‌های  ازالزامی است.

همچنین به لحاظ وسعت وتنوع جامعه هدف رسانه های معاونت برون‌مرزی،ازروابط عمومی این معاونت انتظارمی‌رود

جهت برقراری وتنظیم ارتباطات ومناسبات کارآمددرون وبرون سازمانی،یک نظام ارتباطی پویایی راتامین ومدیریت کندو

شیوه‌های مناسب برای رشدکمی وکیف “ارتباطات” درون وبرون سازمانی ازجمله نحوه برقراری ارتباط وآشنایی

بامخاطبان رادیوهاوتلویزیون های برون‌مرزی بایستی به صورت مستمربه روزرسانی شودوتغییرات درذائقه مخاطب

رصدوبه نحومطلوب به تصمیم گیران درمعاونت منعکس شود.

تدارک بسترهای لازم برای تسهیل جریان تعامل متقابل این رسانه باجامعه مخاطبان درسطح داخل وخارج ازکشوروبرنامه ریزی

برای تنویرافکارعمومی نیزازاولویت‌های روابط عمومی معاونت برون‌مرزی‌است .