اگر روابط عمومی بخواهد به عنوان یک حرفه در نظر گرفته شود: آن باید با یک مجموعه از دانش، مطالعات دانشگاهی، تحقیق، اصول اخلاقی و کنترل کارکرد همراه شود وگرنه آن به عنوان یک ارائه دهنده نامشخصی خدمات به سازمانها، شرکتها و غیره باقی می ماند.

در طی سالهای گذشته، متخصصان و دپارتمانهای روابط عمومی به عنوان تبلیغ کننده، برگزار کننده رویدادها یا ویراستاران مجلات داخلی در نظر گرفته می شوند

امروزه متخصصان روابط عمومی، مشاوران مدیریت ارشد، سخنگویان سازمانها در نظر گرفته می شوند. این افراد می توانند کارشناسان ارتباطات داخلی و خارجی، ارتباطات سرمایه گذاری، مدیریت برند، ارتباطات بازاریابی یکپارچه، لابی گر، موضوعات محیطی باشند. آنها ممکن است در حوزه های دانشگاهی نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، علوم اجتماعی آموزش دیده باشند.

 

هنوز، موضوع اصلی این است که: چگونه ما اکثر کارگزاران روابط عمومی را به حرفه ای کاران روابط عمومی ارتقاء دهیم؟ و به آنها اعتباری شبیه پزشکان و وکلا و غیره دهیم؟ آیا تحصیلات دانشگاهی می تواند نیازهای کارفرمایان آینده را تأمین کند؟ در حالیکه اخبار، شایعات و دیدگاهها مثل سرعت نور در حال گردش هستند.

 

دکتر گوران سوجی برگ، ریاست انجمن های بین المللی مختلف را عهده دار بودند و پیشرو وضع اصول اخلاقی در حرفه ما بوده اند. مقاله ایشان در زمینه: تعریف حرفه ای گرایی، نیاز به تحصیلات دانشگاهی برای کارگزاران روابط عمومی، داشتن یک رویکرد دانشگاهی برای حل مشکلات، نیاز به مدیریت کیفیت، سنجش و ارزیابی از نتایج کار و غیره است.

چنین عواملی برای کمک به سازمان ها غیر قابل چشم پوشی است.

 

جیمز مک کوئینی از آمریکا و عضو عیأت مدیره ایپرا

 

اگر چه آقای مک کوئینی، تلاشهایی به منظور ایجاد استانداردهای جهانی برای حرفه را برسی کرده، روابط عمومی محلی باعث محقق نشدن این امر می شود.

 

این بحث می شود که هنگامی که با پیشرفت تکنولوژی جهان به سمت پیچیده تر پیش می رود، موضوع روابط عمومی همچنان به طور محلی باقی مانده است.

 

مثالی وجود دارد که می گوید “تمام سیاست به طور علمی است” و در قرن ۲۱ اصلی در ارتباطات وجود دارد که می گوید: جهانی فکر کن، محلی عمل کن.

 

جهانی سازی روابط عمومی موضوعی است که این روزها به طور خاص مورد توجه قرار می گیرد، اما کاربرد روابط عمومی علمی بیشتر است.

 

همچنان هر جا که حرفه روابط عمومی به کار گرفته می شود، نیاز به استانداردها یا انضباط در حرفه مشهودی است.

درخواست یک اصل کلی وجود دارد که ادعا می کند که استاندارد مورد نیاز وجود دارد و اما در چگونه رسیدن به استاندارد، توافقی وجود ندارد.

 

آقای مک کوئینی اشاره ای به سخنرانی ایشان در پاریس در مورد نیاز به بررسی مجدد و شفافیت در روابط عمومی می کند. وی به این موضوع اشاره دارد که چگونه ابزارهای تکنولوژی جدید در روابط عمومی مورد استفاده و سوء استفاده قرار می گیرد.

 

روابط عمومی استاندراد و حرفه ای گرایی چالشها و تهدیدها

محمد قیرات

روابط عمومی، امروزه، نقش مهم و استراتژیک در هر سازمانی را بازی می کند، این سازمان می تواند سازمان تجاری، سیاسی، ورزشی، بهداشت و غیره باشد. یک سئوال اساسی در اینجا مطرح می شود: آیا دپارتمانهای روابط عمومی آنچه را که از آنها انتظار می روند انجام می دهند؟ آیا روابط عمومی ها حرفه ای شده اند؟ آیا روابط عمومی ها استانداردهای حرفه ایی به منظور ارتقای سازمان استفاده می کنند؟ آیا روابط عمومی ها، تصویر صنفی درسا از سازمان خود را به وجود می آورند؟ آیا آنها می توانند در یک راه حرفه ای، از اعتبار شرکت خود دفاع کنند؟

هر کس امروز درباره روابط عمومی بحث می کند، اما مردم کمی درباره استانداردسازی، روابط عمومی حررفه ای و دوسویه و روابطع مومی مدیریتی صحبت می کنند. روابط عمومی در گوشه و کنار دنیا از اعتبار بد، حرفه ای گرایی ضعیف و فقط دنبال انتشار و ارتباط با رسانه ها هستند. چالشها در روابط عمومی زیاده بوده و خطراتی نیز این را رشته را تهدیدمی کند. هر سازمانی بدون داشتن روابط عمومی حرفه ای و استاندارد نمی تواند باعث اعتبار و تصویر مناسب و موفقیت هر سازمان شود.

این مقاله، موضوع ارزش ارتباطات را مورد تأکید قرار داده و چگونه مدیران روابط عمومی باید به روابط عمومی به عنوان تسهیل کننده دموکراسی، شفافیت، انتقادپذیری اعتقاد داشته باشند و مورد توجه قرار می دهد.

تصویرسازی و مدیریت اعتبار از ستونهای روابط عمومی امروزی در نظر گرفته می شوند. مدیریت استراتژیک به همراه ارتباطات داخلی و دوسویه از ابعاد دیگر از روابط عمومی حرفه ای است.

محیط ارتباطی قرن ۲۱ با شبکه های اجتماعی، رسانه های دیجیتال و روابط عمومی الکترونیک که این نیازمند کارگزاران روابط عمومی با دانش و با مهارت است. این روابط عمومی می تواند با استفاده از فرهنگ مشارکتی ساختارهای ارگانیک و سیستم های همسنگ روابط عمومی سرآمد را باعث شود که این امر نیازمند استفاده حداکثری از منابع انسانی است.

تهدیدات در روابط عمومی بسیار مهم هستند، زیرا یک سازمان بدون داشتن اعتبار و تصویر نمی تواند به حیات خود ادامه داده و به بازارهای رقابتی راهی پیدا کند.

کارگزاران روابط عمومی و دپارتمانهای روابط عمومی باید فرهنگ تبلیغات، بزرگنمایی را در سازمانهای خود از بین ببرند. آنها باید تمرکز خود را به مدیریت استراتژیک به تحقیقات، ارزیابی واکاوی محیط و تحلیل مخاطبان بپردازند. امروزه باید به ارتباطات سازمانی و بنیادی، ارتباطات باز با مخاطبان داخلی و خارجی، شیوه حرفه ای به تصویرسازی و مدیریت ارتباط توجه بیشتری شود.

استانداردهای حرفه ای نیازمند توانمندی بالای شرکت در آموزشهای مداوم و کارگاهها به منظور رسیدن به آخرین پیشرفتها در رشته روابط عمومی و دیگر رشته ها را دارد.